ยินดีต้อนรับสู่ PHICHIT Grader

การพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ด้วยระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

-------------------------------------------------
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา ง 30241 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
และรายวิชา ง 30242 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2
และการสอบโอลิมปิกวิชาการ สาชาคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551